August 2017

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

آگوست 2017( از دهم امرداد تا نهم شهریور)

آگوست می رود که ماهی باشد که در آن سرانجام بسیاری از برنامه هایی که در گذر سال در حال کار کردن در راستای آنها بوده اید به بار می نشینند. اکنون چیزها نیاز دارند که در جای خود بیافتند، تا آنجایی که بتوانید در پایان سال به پیش بروید و از دوره ای از تبعید یا تک افتادگی بیرون آیید. افراد قدرتمداری که آمده اند که بینش و تجربه شما را ارزشمند بشمرند، بیشتر و بیشتر به شما تکیه خواهند کرد، و به قرارهای کاری ای چارچوب خواهند بخشید که به گونه دوسویه برای هم شما و هم آنان بهره مند هستند.

این یک ماه بی همتا برای صمیمیت، آمیزش خواهی و برهم کنش های حسی پاداش آور با شریکان عاطفی پرجاذبه نیز است. به بردباری پاداش داده می شود و افراد درمی یابند که شما در همه این زمان در حال پنهان شدن در کجا بوده اید. در بستر اقتصادی پیش رو، بهای بخت آزمایی پرداخته می شود، سرمایه گذاری می تواند سر راهتان بیاید، و اندوخته های فراوان برای سهیم شدن بر پایه مشارکت های خلاق وجود دارند. با همه اینها برهم کنش های پررنگی شاید در بیستم تا سی ام امرداد وجود داشته باشند زیرا کسی، مانند یک فرزند یا دلداده، که به او نزدیک هستید، زیر فشار تندوتیز است. این زمانی است که در آن پاره ای پیوندهای بر پایه وابستگی بیش از اندازه یا نابرابری اقتصادی می توانند بگسلند.

هفته سوم تا نهم شهریور یک نقطه چرخش برایتان است، و با بودن باد در پشت سرتان، می توانید مطمئن باشید که به زودی به مقصدی که آرزومند آن بوده اید خواهید رسید، که توانیابی سهمگینی را برای بی پروایی به ارمغان خواهد آورد.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

 1. ژوئن 2017: دوره از اکنون تا آگوست سرشته شده نیازی به رفتن بر لغزش ها و کامیابی های گذشته، و آماده کردن خود برای یک سازگاری نوسازی شده، یا پیروی از طرح کاری ای است، که می توانید با رهبران پرنفوذی بیافرینید، که خود در حال آماده ساختن خود برای دگرگونی های در فرهنگ رهبری و پیشگامی های کارآفرینانه هستند.
 2. می 2017: با پیوندیابی هماهنگ چرخند ارتباط رسانی و نوآوری، تیر، با راهبر نشانه شما- کیوان- در نیمه یازدهم تا بیست و ششم اردیبهشت، این یک ماه بسیار مثبت برایتان است، به گونه خاص در پیوند با دگرگونی های در زندگی کاری و شخصیتان، که به نظر می رسد که در حال آفریدن یک پل رنگین کمانی از گذشته به سوی آینده می باشند. 2017 زمانی از دگرگونی و گذار است، که شما را نیرومندانه برای سال های پیش رو در جایگاه خود می گذارد.
 3. آوریل 2017: درازمدت را که ببینیم، شاید در حال حس کردن این موضوع باشید که در حال رسیدن به پایان چرخه مهمی در زندگیتان هستید. اما پلی در حال برپا شدن از کهن به سوی نوین است، و در این ماه های نهایی می توانید به پشتیبانی از سوی افراد پرنفوذ دل خوش بدارید. با پایان سال آماده هستید که نظارت بر زندگیتان را دردست بگیرید.
 4. فوریه 2017: به گونه کاری، افراد در آنچه که یک همکاری پربهره اثبات خواهد شد بر تجربه و رقابت پذیری شما ترسیم می کنند. آن امکان پذیر است که پاداش ها بی درنگ ازراه نرسند، اما آنها در نهم شهریور، که نقطه چرخشی است که در آن باد را پشت سر خود می یابید، فراخواهند رسید.
 5. دسامبر 2016: ... اما شرایطی به آهستگی در حال پدید آمدن هستند که سیمای بسیار بلندتری را با پایان سال آینده به شما خواهند بخشید، و حتی هرچند آن روزهای آغازین است، اما به گونه حسی برداشت می کنید که در حال بیرون آمدن از دوره ای از تک افتادگی خواهید بود.
 6. اکتبر 2016: بر سال آتی از جایگاهی از توانمندی برجسته تر برخوردار می شوید، زیرا افراد خرد یا تجربه شما را ارزشمند می شمرند.
 7. ژانويه 2016: کیوان، چرخند پیوسته با نشانه شما، برای همه 2016 و 2017 در سپهرنشانه آزر و خانه خورشیدی دوازدهمتان است، و این به دوره درازی اشاره می کند که در آن یک نقش ثانویه را ترجیح می دهید، و خود را، با چه گزینش خود یا طراحی دیگران، تک افتاده از دیگران می یابید.
 8. اکتبر 2015: اکنون با بودن چرخند راهبرتان، کیوان، در سپهرنشانه آزر، که برای دو سال آینده در آن خواهد بود، شما در حال درآمدن به دوره ای هستید که در آن بلندپروازی های سنتی روی پس سوز نهاده می شوند. انضباط بخشیدن به خود برای انجام دادن همان کار کهنه در همان سامانه های کهنه به کار نمی آید. آنچه که پیشتر شاید برایتان کار کرده باشد گویا اکنون برایتان کار نخواهد کرد، پس راهکارهای کهنه را بگذارید و بروید و با نیاز ژرفتری به تکامل و فهم شخصی سازگاری یابید.
 9. سپتامبر 2015: دو سال آینده برای یاری رساندن به دیگران و برای رشد روحی پیشکش می شوند.
 10. مارچ 2015: شما روی هم رفته در يك دوره كمتر از معمول بلندپرواز هستيد، و آنچه كه برجسته ترين برآوردگی را برايتان فراهم می آورد داشتن رابطه های خانوادگی پاداش آور است. در حقيقت مي توانيد از همه رو خوشنود بدان باشيد كه خود را با يك دلداده در محيط خانه قفل كنيد و بقيه جهان را به روی خود ببنديد.
 11. ژانويه 2015: اما اکنون نفوذ مهم آن است که راهبر نشانه شما، کیوان، تازه از سپهرنشانه آبان به سپهرنشانه آزر رفته است، که تا پایان 2017 در آن خواهد بود. این نشانه از پایان دوره بی اندازه خواستگارانه و سختکوشانه ای می فرستد، که در آن به گونه کاری و اجتماعی در جستجوی روی کار آوردن جایگاهتان بوده اید... . اکنون دوره ای بهبودی سرمی گیرد. پس آنچه که اکنون آغاز می شود دوره ای است که در آن بیشتر حس می کنید که روی خودتان می باشید، و شاید ذوقی از تک افتادگی یا این حس که فهمیده نشده هستید نیز وجود خواهد داشت.
 12. دسامبر 2014: شما به گونه یک دی زاده به چرخه 30 ساله کیوان بی اندازه حساس هستید، و این چرخند سنگین در روز کریسمس برای نخستین بار در دو سال نشانه را جایگزین می کند. این بدان اشاره می کند که شما دوره ای را که در آن مسؤولیت های اجتماعی تعیین کننده بودند به پایان رسانده اید، و در حال درآمدن به دوره نوینی هستید که در آن زندگی خصوصی و رشد روحیتان اهمیت را به خود می گیرد.
 13. جولای 2014: در بیست و نهم تیر راهبر نشانه شما- کیوان- به راستگردی می رود... و این برداشت حسی وجود دارد که فرایندی از سازماندهی دوباره در زندگی اجتماعیتان به سر آمده است، و می توانید آغاز به جهت یابی دوباره خود برای تکمیل کردن پرونده خود برای آینده ای کنید، که در آن سال تازه بخش های نوین نشانه واری از دلبستگی را به ارمغان می آورد. زمان های نیرومند در حال فرارسیدن هستند!
 14. ژانويه 2014: ژانويه با بودن یک ماه نو در نشانه شما در پیوستگی دقیق با پلوتو، چرخند آهسته رویی که از 2009 تا 2024 در سپهرنشانه دی است، پا می زند که امسال را نشانه وار می سازد، بدین رو که خواهید خواست تا دگرگونی ها را در پیوند با روندهایی که کاربریشان به سر رسیده است، و خسته از آنها هستید، در زندگی شخصیتان به اجرا بگذارید. شما یک پوست کهنه را می اندازید و پوست تازه ای را رشد می دهید، و در فرایند اصالت و اقتدار بیشتری را حس می کنید. ... برنامه درازمدت است، و آن پایگاه و کامیابی را به ارمغان خواهد آورد.
 15. جولای 2012: ماه کامل در نشانه شما در سیزدهم تیر اهمیت بخشیدگی نیرومندی را روی دو تکامل مهم در زندگیتان می گذارد که در لحظه در حال رخ دادن هستند. پیش از هر چیز شما در میانه دوره ای از دگردیسی هستید که نیازی را برای به تعادل درآوردن نیازهای خودتان برای تکامل شخصی با نیاز یک شریک عاطفی، که به فراوانی بسیار می خواهد که حس امنیت کند، به سوی خود فرامی خواند.
 16. اکتبر 2011: ... و بقیه 2011 سرشته شده یک استحکام یابی جایگاهتان و دست یازی به هدف های مهمی خواهد بود، که راه را برای روزگار نوینی هموار خواهد کرد که با یک اهمیت بخشیدگی اجتماعی تر در سیزدهم بهمن سال آینده آغاز خواهد شد.
 17. آوریل 2011: هم اکنون در حال برپا داشتن یک چارچوب کار درازمدت در زندگی کاری و خانگیتان هستید.
 18. مارچ 2011: در بیستم اسفند چرخند انقلاب و دگرگونی- اورانوس- به خانه خورشیدی چهارم محیط خانه شما درخواهد آمد، و این به گونه احتمال پذیر برای یک دوره تقریبی هفت ساله اثر ژرفی را روی محیط و پیوستگی های خانوادگیتان دارد... . ... در [ محیط خانه ] شریکان عاطفی و فرزندان، با نیاز به روی کار آوردن بهترین شرایط امکان پذیر برای کارگردشتان، بر دگرگونی پافشاری می کنند.
 19. فوریه 2011: ... [ شما ] روی هم رفته در فرایند درازی از دگردیسی شخصی هستید... .
 20. می 2010: شما در فرایند درازمدتی از پیشرفت کارگردشی هستید که بازتاب هایی را نیز در محیط خانگیتان دارد. این در نهایت آزادی و فضای بیشتری را در محیط خانه به ارمغان می آورد... .
 21. مارچ 2009: دگردیسی ای در حال رخ دادن در زندگیتان است، که بخشی از آن در پیوند با درآمدن پلوتو به سپهرنشانه دی است.
+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۶ و ساعت 2:31 |
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 23:29