دی زادگان در هزاره یازدهم

تعرفه تبلیغات در سایت
http://www.worldofwisdom.co.ukمارچ 2018( از دهم اسفند تا یازدهم فروردین)یک آغاز از همه رو آرزوپرورانه درباره ماه وجود دارد، به گونه خاص هنگامی که پای رابطه های مهم در زندگیتان به میان می آید. محیط های برون مرزی آزمندی را جای می اندازند، و فعالیت گریزان می تواند در آغاز شما را افسون کند. با همه اینها، تکامل ها با شتاب شما را بر واقعیت فرود می آورند، زیرا نیاز
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 10:01
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.ukفوریه 2018( از دوازدهم بهمن تا نهم اسفند)دوازدهم تا بیستم بهمن زمانی برای آن است که به اندوخته هایی که در دسترس دارید رسیدگی کنید، و شاید این موضوع را بررسی می کنید که چگونه می توانید پولتان را به گونه خلاقتری به کار ببرید. شاید باید روی رسیدن به سازگاری با یک شریک درباره سرمایه گذاری حساسیت پردازانه پشتوانه های پولی کار کنید، از آنجایی که این زمانی برای بخت آزمایی کردن یا رفتن روی بام نیست، اما آن همچنان می تواند زمانی از نیک فرجامی باشد.با بیست و یکم تا سی ام بهمن بهمن تمرکز بسیار نیرومندی روی تکامل ذهنیتان وجود دارد. آن یک دوره بی همتا برای مطالعه و نیز برای به تکاپو درآوردن فرزندان در مطالعه هایشان است. دلبستگی های هنری و آهنگین را می توان برانگیزاند، و این دوره ای از آن گونه است که در آن می توانید برنامه های درازمدتی را برای بهبودی بخشیدن به ذهنتان و افزودن بر مهارت هایتان بازگشایی کنید. خواهران و برادران می توانند نقش مهمی را در راهنمایی کردن شما در درازای راهی که نیاز به در پیش گرفتن آن دارید بازی کنند، و این زمان بی همتایی برای مطالعه کردن با شاخه ای از افراد انگاره پرداز در کنار یکدیگر نیز است.با همه اینها، این زمانی نیز است که در آن افراد می توانند قربانی های داده رسانی بد باشند، و شما نیاز دارید که چشم تیز و برنده ای را بر افرادی که داستان ه
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 2:53
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.uk اکتبر 2017( از نهم مهر تا نهم آبان) آشفتگی های فراوانی در پیوند با نکته های رابطه ای و سامانه های باورداری در نهم تا هیجدهم مهر وجود دارند. به نظر می رسد که افراد جذب شده قانون ها، قاعده ها و بررسی های انتزاعی هستند، و اگرچه شما نیاز به سامانه ها و قانون ها را به گونه کامل ارزشمند می شمرید، زمان هایی وجود دارند که شاید حس کنید که بهتر آن است که فقط چیزها را از بهر کارآیی ساده کنید. بکوشید که در این زمان از بحث ها بیرون بمانید، و سیمای افتاده ای را نگاه دارید. شما به گونه حسی برداشت می کنید که چیزها در حال دگرگون شدن هستند. اندک ماه هایی که به پیش رو بنگریم، می دانید که می روید که در یک جای متفاوت و در یک جایگاه بسیار نیرومندتر باشید. یک همپیمان کاری مهم این ماه جابجا می شود، که در آغاز شما را تک افتاده تر وامی نهد، اما آن بدین سو می چرخد که چهره های دوستانه بسیاری در راهروهای قدرت وجود داشته باشند، که می خواهند با شما در گذر روند ماه کار کنند. افزون بر همه اینها درخواهید یافت که نفوذهای نوینی در صحنه اجتماعی وجود دارند که درها را به روی داده های انحصاری ای که می روند که به کارتان آیند می گشایند. آنچه که باید در حال نشانه رفتنش در دو ماه آینده باشید گذاری از زمان های کهن به سوی زمان های نوین است. راهکارهای دیرینه شاید در گذشته به خوبی در خدمتتان بوده
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 7:08
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.uk نوامبر 2017( از دهم آبان تا نهم آزر) در بیستم آبان، راهبر نشانه شما- کیوان- پیوند هماهنگی را با چرخند نوگرایی و دگرگونی، اورانوس، پدید می آورد، که چیزی است که فقط هر 45 سال رخ می دهد. این واپسین پیوند از زنجیره ای از سه پیوند بر فراز سال گذشته است، که نشان می دهد که شما دچار فرایندی از روزآمدسازی هستید، که در پایان سال پا خواهد زد. این موضوع نمی تواند دوچندان زود فرارسد، زیرا شما نمی توانید به خود یاری برسانید بدین گونه که حس می کنید که به تازگی به حاشیه رانده شده اید، و آرزومند دگرگونی می باشید، که اکنون به گونه تضمین شده فرامی رسد. این می تواند بر همه بخش های زندگیتان اثر بگذارد، اما نخست بر محیط خانه و خانواده اثر خواهد گذاشت، که به پیشواز دگرگونی ها خواهند رفت و فرصت ها در آنها پابرجاتر می شوند، که بدین مفهوم می باشد که می توانید آغاز تر و تازه ای را در یک یا دو ماه پدید آورید. در ضمن مقدار سهمگینی از فعالیت در زندگی اجتماعیتان وجود دارد، که بخشی از آن می تواند به دگرگونی رهبری برگردد. به گونه معین، رهبری کم توانتر از آنچه که تاکنون بوده است به نظر می رسد، و بر خلاف پشتیبانیتان، رهبران کم توان می توانند کارپردازی را در راستای خطرناکی بگذارند. این به گونه اجتماعی زمانی است که در آن همپیمانی های محرمانه پدید می آیند و گروه های نیرومند نفوذ را در پش
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 7:08
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.uk دسامبر 2017( از دهم آزر تا دهم دی) همچنان که دسامبر آغاز می شود، احتمال پذیر بدان هستید که دچار فعالیت هایی از همه گونه ها باشید، اما برداشت حسی ناآشنایی از پیوندزدوده بودن از آن همه وجود خواهد داشت. آنچه که افراد دوچندان بسیاری در پیرامونتان مهم برداشت می کنند در حال از دست دادن نشانه وارگیش برایتان خواهد بود. همه داستان نامه های در کار، همه شایعه ها و برنامه چینی ها- آن همه نامناسب به نظر خواهند رسید. شما ماهی بزرگتری را برای سرخ کردن دارید. پایان سال پایان یک روزگار را به ارمغان می آورد. 2018 نوید آن را می بخشد که به گونه بنیادین متفاوت از 2017 باشد. این چیزی است که برای زمانی در حال کار کردن روی آن بوده اید، و در حقیقت به برافراشتن چارچوب کار یک پل کام یافته اید، که می رود که با زمان فرارسیدن هفته Christmas به گونه رسمی گشوده شود. دوره ای از تک افتادگی در حال رسیدن به یک پایان است، و این برداشت حسی که کوشش هایی که در حال نهادنشان بوده اید درست مانند ماسه از میان انگشتانتان می گریزند به سر می آید. چرخند عشق و لذت، ناهید، در خود روز Christmas به درون نشانه شما می رود. آن برای عشق و برای رابطه ها بر حسب شما خوب است. آن در اینجا به کیوان و خورشید( و اندکی دیرتر پلوتو) می پیوندد، که پیشگام روزگار نوینی از نفوذ و قدرت شخصی می شود. آن روزهای آغازین است،
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 7:08
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.uk سال 2018 روزگار نوینی در حال آغاز شدن برایتان است، زیرا، همچنان که 2018 آغاز می شود، کیوان به درون سپهرنشانه دی می رود، که تا خود پایان 2020 در آن خواهد بود. آن یک دگرگونی بس بزرگ است، و دوره ای از ابهام و حتی تنهایی که سرشت دو سال گذشته را توصیف کردند به گونه کامل به سر می آید. شما خود را به گونه پابرجا در مسؤولیت جای می دهید، و در ژانویه هیچ کسی نمی رود که در این باره گمان داشته باشد، بدین گونه که افراد به سویتان می آیند و با شتاب با شما همپیمان می شوند، حتی اگر این به مفهوم دگرگونی های مهمی در زندگی هایشان باشد. تا آنجایی که شما بررسی شده اید، زمان برای ماندگار داشتن یک سیمای افتاده و سازش پذیری به سر آمده است. از 2018 تا 2020 توان بیشتر و بیشتری را خواهید اندوخت و وادارسازانه ساختارها و ارزش های نوینی را بر پا می دارید تا زندگیتان را با آنها زندگی کنید. آن می رود که روش شما یا روش هیچکس باشد- یک دگرگونی سهمگین از سازش هایی که در حال پذیرفتن آنها در سال های گذشته بوده اید. به این برداشت حسی نوین از اقتدار که استحکام ببخشید، درخواهید یافت که ساختارهای اجتماعی و نخبگان اجتماعی به گونه خاموش پشتیبان راهبردهایتان خواهند بود. این شاید در جزء خود خودکامگانه به نظر آید، اما پرونده شما شاید به خوبی از همه رو آرمانگرایانه و بازسازی گرایانه باشد. افرادی که ا
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت: 3:57
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.uk ژانويه 2018( از یازدهم دی تا یازدهم بهمن) به 2018 خوش آمدید، سالی که در آن راهبر نشانه شما- کیوان- به درون سپهرنشانه دی رفته است، که تا 2021 در آن خواهد بود. این دوره مهمی از اقتدار برایتان است، که در آن پس از دو سال به گونه نسبی بی هدف اکنون آماده هستید که فرمان را در دست بگیرید و در راستایی که برای خود طراحی می کنید پیش بروید. چه زمانی برای پایان نامه های درخشان سال نو! ژانویه با بودن ماه کاملی سرمی گیرد که بر مشارکت ها و رابطه ها، و تعادل بایسته ای که باید بدان دست یازید اهمیت می بخشد، که در آن پرونده خودتان را روی کار می نهید اما همچنان باید به نیازهای دیگران حساس باشید. شریکان، همراهان و فرزندان به فراوانی بسیار در سوی شما و در تکاپوی آفریدن دگرگونی های بزرگ در زندگی هایشان هستند تا با برنامه های نوینی که در ذهن دارید همراهی کنند. هفته هیجدهم تا بیست و چهارم دی یک دوره کلیدی است، زیرا دوستان و دلبندان با یکدیگر کار می کنند تا چیزهای خوبی را پیش آورند، و این زمان آرمانی برای برچیدن راهکارهای به سرآمده و در آغوش پذیرفتن راهکارهای نوین است. به گونه اجتماعی چیزهای فراوانی در حال پیش رفتن وجود دارند، و از آنجایی که این زمانی است که در آن از دوره ای از تک افتادگی نسبی سر برمی آورید، خواهید خواست که نقش بلندپایه تری را بازی کنید. بازیگران بزرگ در صحنه ا
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت: 3:57
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.uk آگوست 2017( از دهم امرداد تا نهم شهریور) آگوست می رود که ماهی باشد که در آن سرانجام بسیاری از برنامه هایی که در گذر سال در حال کار کردن در راستای آنها بوده اید به بار می نشینند. اکنون چیزها نیاز دارند که در جای خود بیافتند، تا آنجایی که بتوانید در پایان سال به پیش بروید و از دوره ای از تبعید یا تک افتادگی بیرون آیید. افراد قدرتمداری که آمده اند که بینش و تجربه شما را
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 23:29
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.uk دسامبر 2016( از یازدهم آزر تا یازدهم دی) دسامبر، برای بیشتر آن، می رود که یک ماه بسیار برآوردگی بخش برایتان باشد. روندهایی که برای زمانی در حال برپا شدن بوده اند اکنون در آغاز ماه پا می زنند، که شرایط بی همتایی را برای کارگردش و اقتصادتان می آفرینند. افراد بسترسازی شده توجه برانگیزی که یک نقش راهبری را دارند به تجربه و کارشناسیتان نیاز دارند، و آنها برای درازمدت به شما نیاز خواهند داشت. این برداشت حسی ای از امید را می بخشد تا آنجایی که 2016، که یکی از آسانترین سال ها نبوده است، را بر یک توجه داشتگی مثبت به سر می آورید. اکنون برای زمانی برای ماندگار داشتن یک سیمای
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 14:29
برچسب‌ها :
http://www.worldofwisdom.co.uk سال 2017 نه ماه نخست 2017 سرشته شده کامیابی، رشد و گسترش در کارگردشتان، و تکامل های شورانگیز در محیط خانه و زندگی خانوادگیتان است. گونه افرادی که در این دوره برایشان کار می کنید به تکاپودرآورده شده سازگاری همگانی و سازش پذیری هستند، و حتی هرچند خودتان شاید الگوی سخت تر
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 2:07
برچسب‌ها :