January 2016

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

ژانويه 2016( از یازدهم دی تا یازدهم بهمن)

کیوان، چرخند پیوسته با نشانه شما، برای همه 2016 و 2017 در سپهرنشانه آزر و خانه خورشیدی دوازدهمتان است، و این به دوره درازی اشاره می کند که در آن یک نقش ثانویه را ترجیح می دهید، و خود را، با چه گزینش خود یا طراحی دیگران، تک افتاده از دیگران می یابید. نفوذ نپتون روی کیوان تا سپتامبر 2016 شما را به گونه ژرف از نکته های هستی شناختی ای، مانند « من به کجا می روم » و « آن همه چه مفهومی را دارد » آگاه می کند. انتظار پاسخ های روشنی را نداشته باشید: زندگی گرانبها است و هیچکس نمی داند که بازه زمانی معینش اینجا بر روی زمین چگونه است.

این نفوذها شما را متمایل به یک راستای روحی تر می سازند، اما گویا درخواهید یافت که راهنمایی ای که دریافت می کنید بی هیچ ابزاری یاری رسان است، افراد دیگر پاسخ هایی را که شما می توانید به کار بگیرید ندارند، و خود را در ستیز با چهره های خردورزانه ای خواهید یافت که، در دیدگاه شما، درست تصویر بزرگ را نمی بینند.

آن همه را گفته باشم که، ژانویه یک ماه بی اندازه پرتوان برایتان است، و افراد دیگر دچار شما و در جستجوی رهبری خواهند بود. شریکان عاطفی در تکاپوی انجام دادن کارها به روشتان هستند، اما آن احتمال پذیر به نظر می رسد که یک فضای بحرانی وجود دارد، که نیازمند کوشش پرزورانه در سوی شما است. یک نکته خاص که در دسامبر برطرف نشد در پایان ژانویه برمی گردد و خواستار پایان نامه می شود. رازها ازخاک درمی آیند، و شما آماده هستید تا تصمیم های نیرومند و برگشت ناپذیر را بگیرید.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

january 2016 calendar,january 2016 geometry regents,january 2016 algebra regents,january 2016 regents,january 2016 trig regents,january 2016 geometry regents answers,january 2016 movies,january 2016 living environment regents,january 2016 global regents,january 2016 earth science regents,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 28 شهريور 1395 ساعت: 11:41