February 2016

ساخت وبلاگ
چکیده : http://www.worldofwisdom.co.ukفوریه 2016( از دوازدهم بهمن تا دهم اسفند)همچنان که فوریه سرمی گیرد هر ... با عنوان : February 2016 بخوانید :

http://www.worldofwisdom.co.uk

فوریه 2016( از دوازدهم بهمن تا دهم اسفند)

همچنان که فوریه سرمی گیرد هر دو ناهید و تیر در نشانه شما هستند، و این دوره پرکاری را مطرح می کند که پیوندهای فراوانی را دارد که باید با آنها نسبت یابید. شما همپیمانان بسیار نیرومندی را دارید، و می توانید یاری آنها را در آفریدن دگرگونی هایی که می خواهید پدید آورید یارگیری کنید. این دوره آرامش بخشی نیست، بلکه به جای آن زمانی از دگردیسی سازنده می باشد، که در آن پیوندهای کم توان برچیده می شوند و پیوندهای نیرومند به جای آنها روی کار آورده می شوند.

در ماه های پیش رو درخواهید یافت که یک دوست یا عضو خانواده نقش نیرومندی را در آفریدن دگرگونی های ژرف نهاده ای که تشنه آنها هستید بازی می کند. یک بازسازی ساختاری تعادل قدرت شاید در کارگردشتان رخ دهد، که- اگرچه شاید در ستیز با سازگاری همگانی پیش برود- اثرگذاری را به ارمغان می آورد، بدین گونه که راه را برای پیشگامی های اقتصادی نوین نوگرایانه هموار می کند.

بر خلاف فعالیت های بسیاری که دچارشان هستید، این دوره ای است که در آن مهمترین دگرگونی ها در درون رخ می دهند. تا اندازه ای شما در جستجوی کنج نشینی می باشید، یا شاید به گونه ناخواسته خود را تنهاتر یا تک افتاده تر از معمول بیابید، حتی هرچند دوستان نیرومند و مشتاقی را دارید. قانون ها و قاعده های خامدستانه شما را تندخو می کنند، حتی هرچند شما موضوع آنها می باشید. آن رشد روحی درونیتان است، که در این دوره مهمتر است، و این دربرگیرنده ارزیابی دوباره ای از باورداشت هایتان می باشد.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

february 2016,february 2016 calendar,february 2016 movies,february 2016 act date,february 2016 holidays,february 2016 bar exam,february 2016 events,february 2016 weather,february 2016 stock market crash,february 2016 lsat,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 28 شهريور 1395 ساعت: 11:41