March 2016

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

مارچ 2016( از یازدهم اسفند تا دوازدهم فروردین)

مارچ بر یک توجه داشتگی چالش برانگیز سرمی گیرد، شاید به دلیل یک تفاوت پایه ای دیدگاه ها، که بر ارتباط رسانی با شریکان عاطفی و افراد دیگر در محیط پیرامونتان اثر می گذارد. شما شاید خوشنود بدان باشید که فقط با ابزارهای خودتان وانهاده شوید، تا سراسر بتوانید دلبستگی هایتان را روی خودتان پیگیری کنید، اما آشفتگی های دوچندان فراوانتر از آن در حال پیش رفتن وجود دارند که در آرامش وانهاده شوید.

شما به گونه عینی پیرامون شانزدهم اسفند شاید کسی را در حال دست اندازی به فضای خصوصیتان بیابید، و این زمانی است که در آن نافهمی های با همسالگان، همسایگان، یا نوآموزان و رهگذران همپا به آسانی سرمی زنند. افراد ناگنجیدگی را به نمایش می گذارند، اما به گونه خشم برانگیز می توانند درباره آنچه که درباره آن ناخوشنود هستند مبهم باشند. شما نیز شاید ناگنجیدگی خرده گیرانه را در حال فروخوردن بر خود بیابید. این تا اندازه معینی درباره عادت های ذهنی تندرستانه است، و اینجا در مارچ خودآگاهی و درون نگری کلیدهای یافتن آرامش درونی هستند. نگذارید که آرای افراد دیگر شما را هراسان سازند، و به عادت های خودسرزنشگرانه سرنسپرید. باورداشت های مثبت به شما اقتدار می بخشند، باورداشت های منفی شما را از درون سست می کنند.

یک دگرگونی مثبت تمرکز در ماه نو در چهارم فروردین وجود دارد، و شاید حتی دریابید که افرادی که در حال تهدید کردن فضای شما هستند همپیمانانی هستند که می توانند چشم اندازهای نوینی را بگشایند. در این زمان خانواده می تواند بسیار پشتیبان باشد، و یک شریک عاطفی شاید پیشگامی شورانگیزی را بیاورد. آن زمان خوبی برای یک گریز خانوادگی یا تعطیلات کوتاه است.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

march 2016 calendar,march 2016,march 2016 movies,march 2016 holidays,march 2016 sat,march 2016 act date,march 2016 playboy,march 2016 calendar with holidays,march 2016 weather,march 2016 birth club,...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : يکشنبه 28 شهريور 1395 ساعت: 11:41