June 2017

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

ژوئن 2017( از یازدهم خرداد تا نهم تیر)

دوره از اکنون تا آگوست سرشته شده نیازی به رفتن بر لغزش ها و کامیابی های گذشته، و آماده کردن خود برای یک سازگاری نوسازی شده، یا پیروی از طرح کاری ای است، که می توانید با رهبران پرنفوذی بیافرینید، که خود در حال آماده ساختن خود برای دگرگونی های در فرهنگ رهبری و پیشگامی های کارآفرینانه هستند.

ماه ژوئن، به گونه خاص با فرزندان و خانواده، بلکه همچنین در پیوند با گذارهای مهم و پلسازی ای که روی پایه شما اثر می گذارد، بر یک توجه داشتگی بسیار مثبت سرمی گیرد. شما به گونه کامل پشتیبان جوانانی هستید، که شاید بخواهند که رهسپار پیشگامی های از همه رو پرخطری شوند، که همچنین می توانند درها را برای شما نیز بگشایند.

با رفتن بهرام به درون نشانه متقارنتان در یازدهم تا بیستم خرداد، اهمیت بخشیدگی نوینی بر موضوع های مشارکتی، و شاید پیوستگی ای به نمونه های حسی جوان و تکانش بخش، وجود دارد. این ماه، با بودن رابطه هایی که هر دو شور دل انگیز و پایبندی را درهم می آمیزند، برای عشق و دل انگیزی از همه رو خوب است. مشارکت ها پربار هستند، و مشارکت های کارپردازی خلاق نیز می توانند کامیابی آمیز باشند. با همه اینها شریکان می توانند آرای به گونه نسبی چیره گری را داشته باشند، به گونه خاص در گذر بخش سی و یکم خرداد تا نهم تیر، که زمانی است که در آن رابطه های نوینی سرمی گیرند، و در آن فعالیت خانوادگی فراوانی وجود دارد.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

+ نوشته شده توسط سید علی سجادی در جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶ و ساعت 17:5 |
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 2:07