Year 2016

ساخت وبلاگ

http://www.worldofwisdom.co.uk

سال 2016

دی زادگان به جنبش کیوان، که 30 سال برای گردش بر گرد خورشید زمان می برد، بسیار پاسخ دهنده هستند. آن هم اکنون در نشانه پیش از نشانه شما است- آزر- و این به پایان یک چرخه اشاره می کند. از 2015 تا 2017، بهتر آن است که روی زندگی درونیتان تمرکز یابید تا بر بلندپروازی های بیرونی خود، و بهتر آن است که به دیگران یاری برسانید تا اینکه برای کامیابی شخصی، که به دشواری بسیار بدان دست خواهید یازید، سخت بکوشید. 2016 زمانی از یک بازخواهی روحی است، و آن بسیار احتمال پذیر است که، به گونه خاص در پیوندهای با همسالگان و افراد در محیط محلیتان، حس تک افتادگی و فهمیده نشدگی خواهید کرد. شاید در حال روبرو شدن با یک آستانه دگردیسی روحی و آزمودن باورداشت هایی باشید که پیشتر آنها را نیرومندانه داشتید، اما اکنون تناسبشان برایتان به سر رسیده است. شاید کشمکشی را نیز با سرپرستی های خردورزانه یا قانون در پیوند با آنچه که درست و آنچه که نادرست است داشته باشید، و اگر چنین باشد، انتظار دستاوردهای خوب را پیش از پایان سال نداشته باشید. خبر خوش آن است که در سپتامبر و فراسوی آن تکامل های به راستی مثبتی، در هم کارگردشتان، و هم پشتیبانی از نیازتان برای کار کردن به گونه خصوصی و بیشتر در پشت صحنه ها، وجود دارند.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

  1. سال 2015: شما به گونه یک دی زاده به جنبش آهسته کیوان از میان 12 نشانه در چرخه 30 ساله آن بسیار حساس هستید. همچنان که به 2015 درمی آیید، کیوان از سپهرنشانه آبان به سپهرنشانه آزر می رود، و این پایان دوره درازی را نشانه گذاری می کند، که در آن تمرکز نیرومندی روی نکته های حسی سنگین، و نقشتان در گروه ها یا سازمان هایی وجود داشته است، که در آنها بازی قدرت فراوانی وجود داشته است. اکنون دوره دو تا سه ساله نوینی آغاز می شود، که در آن نیاز به کناره جستن از جامعه تا اندازه معینی، و ژرف اندیشی روی آنچه که در درازمدت به راستی برایتان مهم است را حس می کنید.
  2. سال 2014: در [ پایان سال ] ... در حقیقت در فرایند گذار آهسته ای هستید که در نهایت اهمیت بخشیدگی بیشتری را بر زندگی درونیتان به ارمغان می آورد تا بر رابطه های بیرونی.
  3. سال 2011: پس از هفت سال تنگسالی هفت سال خوشه چینی خوب فرامی رسد... .
  4. سال 2010: با بودن پلوتو در سپهرنشانه دی تا 2024، شما سال های دلبستگی بخشی را پیش رو دارید... .
year 2016,year 2016 calendar,year 2016 chinese zodiac,year 2016 predictions,year 2016 prophecy,year 2016 in roman numerals,year 2016 calendar printable,year 2016 color,year 2016 calendar pdf,year 2016 numerology,...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : يکشنبه 28 شهريور 1395 ساعت: 11:41